תקנון ותנאי שימוש במערכת כרמל ליצור טפסים [ TOFSY ]

כללי

מערכת כרמל ליצור טפסים משמשת לבניית ועריכת טפסים, משלוח טפסים, קבלת טפסים לאחר מילוי, ניהול ארכיב טפסים ואנליזה של תוצאות מילוי טפסים.

שימוש במערכת כרמל לטפסים [להלן "המערכת"] מעידה על הסכמה ואישור לכל האמור בתקנון ותנאי השימוש כפי שמפורטים להלן ומהווה גם התחייבות בלתי חוזרת למלא, לקיים ולפעול על פיהם.

הגדרות

החברה - חברת כרמל פתרונות תכנה בע"מ המפתחת ומפעילה את האתר tofsy.co.il ומשווקת את המוצרים אשר רשומים באתר .

המערכת - תוכנה לבניית ועריכת טפסים, משלוח טפסים, קבלת טפסים שמולאו, ניהול ארכיב טפסים ואנליזה של תוצאות מילוי טפסים. כל זאת באופן דיגיטלי תואם מערכות PC ומובייל [windows, OS2, Android ] .

לקוח - משתמש או מי מטעמו העושה שימוש במערכת / במוצרים המוצעים במערכת / ובכל שירות המסופק על ידי החברה וכלול במערכת. הלקוחות כוללים משתמשים שנרשמו באופן מסודר ומוגדר במערכת ומשתמשים שלא נרשמו אך נכנסים לדפים השונים שבמערכת.

מנוי - לקוח אשר רכש זכות שימוש לפחות באחד מהמוצרים המוצעים במערכת.

רישיון שימוש - לקוח שנרשם במערכת מחויב לספק למערכת את הנתונים הבאים: שם מלא / תעודת זהות או מספר חברה / כתובת אי-מייל / מס' טלפון נייד / פרטי כרטיס אשראי. לאחר מסירת הפרטים הנ"ל הלקוח הופך להיות מנוי בחברה וזכאי לבחור את אחד ממוצרי החברה המופיעים במערכת. בעת בחירת אחד ממוצרי החברה הלקוח יקבל זכות שימוש במוצר שבחר לתקופה מוגדרת. תקופה זו תחודש מידי חודש / עם תום תקופת המנוי ובאופן אוטומטי ללא צורך באישור הלקוח.

תשלום

כאשר לקוח נרשם ובוחר באחד ממוצרי החברה הוא מתחייב לשלם לחברה על פי המוגדר במוצר שבחר ומאשר לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר לחברה וזאת מידי חודש בחודשו והכל בהתאם למוגדר במוצר שבחר.

לקוח יכול לבטל את המנוי בהודעה בכתב וחשבונו יפסיק להיות מחויב מיום התשלום הראשון שלאחר קבלת ההודעה על ידי החברה / המערכת.

הלקוח מתחייב לשלם תמורה באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס האשראי וזאת על פי המפורט במחירון המוצרים המוצג במערכת ואשר לעיתים משתנה על פי החלטת החברה.

בקשות לקוח לקבלת שירות שאינו כלול במוצרי החברה שעליהם הוא מנוי, יתומחרו בנפרד על פי החלטת החברה וגם הם ייגבו מהלקוח באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

לא יינתן החזר כספי בגין: אי שימוש במערכת, כספים שניגבו לפני קבלת הודעת הלקוח על הפסקת המנוי. כאמור רק הלקוח אחראי על הגשת בקשה לביטול / הפסקת המנוי.

חשבוניות חיוב דיגיטליות ישלחו אך ורק בדואר אלקטרוני.

התחייבויות הלקוח

הלקוח מתחייב כי כל שימוש שיעשה במערכת ובמוצרי המערכת יהא אך ורק שימוש המותר על פי דין. כמו כן הלקוח מצהיר כי הנמענים לטפסים שהוא ישלח נתנו את הסכמתם לקבלת טפסים מהלקוח כפי שהדין מחייב.

הלקוח מתחייב שבטפסים שהוא יוצר ושולח באמצעות המערכת ירשמו פרטיו ודרכי ההתקשרות עמו. בכל מקרה החברה רשאית למסור פרטים אלו לכל נמען שקיבל טופס שיוצר ונישלח באמצעות המערכת.

כל המידע והתוכן שהלקוח רשם או העתיק לטפסים שיצר ושלח הינו אך ורק באחריותו ואין לחברה כל אחריות לגביהם.

הלקוח מבין שלחברה יש זכות להפסיק את רישיונו בכל עת במידה ויתברר שהלקוח משתמש במערכת ליצירת טפסים ומסמכים עם תוכן שאינו הולם וכל זאת על פי החלטת החברה בלבד.

הלקוח מבין שבמקרה של הפרת התחייבות כל שהיא או אי עמידה בתקנון ובתנאי השימוש, החברה תהא רשאית מידית להפסיק את השירותים שהיא מספקת ללקוח וזאת ללא הודעה מוקדמת.

הלקוח מתחייב כי הוא האחראי על אבטחת חשבונו במערכת לרבות סיסמאות וקבצים מסוגים שונים. כמו כן הלקוח אחראי לגיבוי הקבצים ו/או הטפסים אשר מאוחסנים בשרתי החברה והוא פוטר את החברה מאחריות לכל נזק כתוצאה שימוש צד שלישי בנתוני הלקוח לצורך כניסה לחשבונו או כתוצאה מאובדן נתונים.

בכל המקרים המצוינים לעייל בהקשר להתחייבות הלקוח מובהר שהם אינם מהווים עילה להפסקת תשלומים על ידי הלקוח כלפי החברה.

העדר אחריות החברה

הלקוח פוטר את החברה ועובדיה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק הן כספי והן מכל סוג שהוא שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין ללקוח ו/או למי מטעמו בשל השימוש במוצרי המערכת ובתוכן הנמצא במערכת.

הלקוח מצהיר שהוא מקבל שהחברה אינה אחראית לזמינות המערכת או לזמינות אתרים אחרים המקושרים למערכת והוא פוטר את החברה מאחריות לפיצוי בגין עיכובים או חוסר יכולת להשתמש במערכת, במוצריה ובשרותיה. כל זאת אף במצב שלחברה נודע על אפשרות קיומו של נזק פוטנציאלי או קיומו של נזק ממשי.

החברה אינה צד לכל עסקה בין הלקוח לבין צד שלישי הכוללת מוצר או תוכן מהמערכת.

הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות ומוותר על כל תביעה מכל סוג שהוא בעניינים הרשומים בפסקה זו כמו גם בשאר הפסקאות במסמך זה.

בנוסף אם לחברה יגרם נזק או הוצאה כתוצאה מתביעה של נמען או צד ג' אחר בגין מעשיו או מחדליו של הלקוח והקשורים במוצרי החברה או בתוכן שבמערכת, אזי מתחייב הלקוח לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה ולשאת בכל העלויות הכרוכות בטיפול בתביעה א בדרישה.

חבותה של החברה, בכל מקום בו היא קיימת, תהיה מוגבלת לסכום התמורה ששולמה על ידי הלקוח ב - 3 החודשים האחרונים שקדמו להודעה שהחברה קיבלה מהלקוח או מצד שלישי.

זכויות קניין

החברה הינה הבעלים הבלעדי של התוכנה ומוצרי החברה המפורסמים באמצעות המערכת. כמו כן החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל החומר הנמצא במאגרי הנתונים של המערכת כולל תמונות, טקסטים, טפסים, אודיו ווידאו.

שימוש בחומר שבמאגרי החברה אפשרי רק לאחר קבלת אישור בכתב מהחברה.

ללקוח לא תהיה גישה לקוד של המערכת.

שונות

החברה רשאית לעדכן את התקנון ותנאי השימוש בעת לעת ועל פי החלטתה. השינויים בתוקף מרגע פרסומם באתר המערכת.

הלקוח מאשר קבלת מידע ותוכן פרסומי מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני או מסרים אלקטרוניים.

המערכת ניתנת לשימוש AS IS וללא התחייבות בנוסף להתחייבויות שבתקנון .

הדין וסמכות שיפוט הדין הינם דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט בעיר חיפה. תנאי השימוש מכוונים לנשים ולגברים כאחד.

יש לכם שאלה או בקשות מיוחדות?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם. נשמח לסייע בכל נושא

הודעה נשלחה בהצלחה. נחזור אליך בהקדם.